ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไทยได้รับจากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

 

• ในดานดุลการคา กอนเริ่มจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ไทยขาดดุลการคากับกลุมอาเซียน โดยมีสัดสวนการสงออกของไทยไปอาเซียนคิดเปน 12% ของการสงออกของไทยทั้งหมด แตภายหลังมี AFTA ในป 2535 ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาในระดับสูงมาตลอด และสัดสวนการสงออกของไทยไปอาเซียนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยคิดเปนกวา 21% ของการสงออกของไทยทั้งหมดในปจจุบัน ทั้งนี้ มูลคาการคาสงออกจากไทยไปอาเซียน 9 เดือนแรกของป 2550 (ม.ค.-ก.ย.) คิดเปนมูลคา 22,932.7 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก ป 2549 ในชวงเดียวกัน (ซึ่งมีมูลคา 20,156.2 ลานดอลลารสหรัฐ) จำนวน 2,776.5 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบดุลการคาเปนมูลคา 4,658.9 ลานดอลลารสหรัฐ

• ในดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เขามายังกลุมประเทศอาเซียน ปรากฏวา สัดสวนการลงทุนตางชาติที่มาลงทุนในไทยไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2538 ไทยมีสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่เขามาในอาเซียน คิดเปน 7.69% (มูลคาประมาณ2,004 ลานดอลลารสหรัฐ) โดยถือเปนอันดับ 5 ในอาเซียน ในขณะที่ในป 2549 ไทยมีสัดสวนการลงทุนของ นักลงทุนตางชาติที่เขามาในอาเซียน เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 18.9 หรือคิดเปนมูลคากวา 9,751 ลานดอลลารสหรัฐ สงผลใหไทยเปนอันดับ 2 ของแหลงลงทุนในอาเซียน ทั้งนี้ การลงทุนในไทยของ นักลงทุนที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ก็เพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดดเชนกัน โดยในป 2549 นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเขามาลงทุนในไทย มีมูลคาสูงถึง 2,882 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นกวา 270% เมื่อเทียบกับมูลคาการลงทุนของป 2548

• ในดานการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวจากอาเซียนมายังไทยในชวง 8 เดือนแรกของป 2550 สูงถึง 2,193,211 คน สวนป 2549 จำนวนนักทองเที่ยวอาเซียนมายังไทยมีสูงถึง 3,556,395 คน

• ในภาพรวม ภาครัฐของไทย ไดใหความสำคัญกับการสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นวา อาเซียนเปนตลาดที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไป ประกอบดวยประชากรรวมกันกวา 560 ลานคน โดยการสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขาสำคัญจะชวยใหไทยสามารถขยายการคาและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพไดมากขึ้น เชน สาขาผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑยานยนต ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสาขาบริการ อาทิ การทองเที่ยว การบริการสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสาขาตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนสาขาที่อาเซียนจะเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใหเห็น ผลเปนรูปธรรมภายในป 2553 ในสวนของภาคเอกชน ผูประกอบการไทยจำเปนตองเรงปรับตัวและใชโอกาสจากการลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนตางๆ ลง ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพรอมและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง

ที่มา:http://asean.jsforeign.com/economy

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s