ความสำเร็จของอาเซียนและประโยชน์ต่อประเทศไทย

 

• กวา 41 ปที่ผานมานับตั้งแตการกอตั้งองคกร ผลงานของอาเซียน ถือไดวาประสบความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับจากหลายฝายในหลายดาน ไมวาจะเปนดานการเมืองและความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา และดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวม สามารถสรุปไดดังนี้  (1) ดานการเมืองและความมั่นคง: ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่เกิดขึ้น อาทิ สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และความตกลงเพื่อสรางอาเซียนใหเปนเขตแหงสันติภาพ อิสรภาพและความเปนกลาง มีสวนสำคัญในการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาค รวมถึงสรางกลไกในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี                     สรางบรรทัดฐานทางการเมืองและความมั่นคงรวมกัน (เชน การไมสะสมอาวุธนิวเคลียรและการไมใชกำลังในการแกไขปญหา) และชวยปองกันความแยงไมใหเกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังประสบความสำเร็จในการดึงดูดประเทศมหาอำนาจหลายประเทศใหเขารวมหารือและมีความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงรวมกับอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งกลไก            การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟก ซึ่งถือเปนดานการเมืองและ            ความมั่นคงเพียงที่เชื่อมประเทศทั้งสองภูมิภาคเขาดวยกันซึ่งมีทั้งสหรัฐฯ จีน รัสเซียและสหภาพยุโรป เขารวมอยูดวย

 

(2) ความสำเร็จดานเศรษฐกิจ: อาเซียนไดวางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) และการมีความตกลงกันทางเศรษฐกิจในดานอื่นๆ เชน การคมนาคม การทองเที่ยว การเงิน และการลงทุน ทั้งนี้ ก็เพื่อเพื่อสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิกโดยเสรี สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน ลดชองวางของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมใหอาเซียนสามารถรวมตัวเขากับประชาคมโลกไดอยางไมอยูในภาวะที่เสียเปรียบ ซึ่งความรวมมือเหลานี้ก็มีความคืบหนาเปนลำดับ ดังจะเห็นไดจากราคาสินคาในหลายรายการที่ผลิตและคาขายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนมีราคาลดลงถูกลง ในขณะที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือการที่พลเมืองของหลายประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถไปทองเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นอีกหลายประเทศโดยไมตองใชวีซา เปนตน นอกจากนี้ อาเซียนยังประสบความสำเร็จในการมีความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศหรือกลุมประเทศที่เปนคูเจรจาของอาเซียน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ “กลุม/ประเทศคูเจรจาของอาเซียน”) อีกดวย

(3) ดานสังคมและวัฒนธรรม: อาเซียนมีความรวมมือกันเปนจำนวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เชน เรื่องการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากยาเสพติดและโรคเอดส การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคติดตอรายแรง ซึ่งความรวมมือเหลานี้ตางก็มีความคืบหนาเปนลำดับ อาทิ การมีความตกลงวาดวยการแกไขปญหาหมอกควันขามชาติที่เกิดจากไฟปา การมีมาตรการรวมกันเพื่อแกไขปญหาโรคซารส และไขหวัดนก และการดำเนินการเพื่อทำใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติดภายในป 2558 เปนตน

• ในภาพรวม ไทยไดรับประโยชนเปนอยางมากจากความรวมมือดานตางๆ ของอาเซียน ไมวาจะเปนประโยชนจากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเปนผลจากกรอบความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหนักลงทุนตางชาติเดินทางเขามาลงทุนและทองเที่ยวในประเทศไทย การที่ไทยสามารถสงออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนไดมากขึ้น และมีตนทุนการผลิตที่ต่ำลง รวมถึงการมีนักทองเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลมาจากการมีกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียน และการที่ไทยสามารถแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน โรคระบาด เอดส ยาเสพติด สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และอาชญากรรมขามชาติ อันเปนผลมาจากการมีความรวมมือทางดานสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งหากไมมีแลว ก็คงเปนการยากที่ไทยจะแกไขปญหาเหลานี้ไดโดยลำพัง

ที่มา:http://asean.jsforeign.com/success

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s