กัมพูชา

 

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง :กัมพูชาตั้งอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง อัตตะปอและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย

พื้นที่ :ขนาดกวาง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร    หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

ประชากร : 14.1 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย  ชาวเขมรรอยละ 94  ชาวจีนรอยละ 4  และอื่น ๆ อีกรอยละ 2

มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป

ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 – 36 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาที่ใชโดยทั่วไป ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเปน 2 นิกายยอย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย)

และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต

สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel : KHR)

อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เทากับ 1 บาท

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ

* พระมหากษัตริย คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)  เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ

วันที่ 14 ตุลาคม 2547

* นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จฮุน เซน (Samdech Hun Sen)

 

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s