กรอบความร่วมมือ “อาเซียน + 3”

• อาเซียน + 3 (อาเซียนบวกสาม – ASEAN +3 หรืออาเซียนพลัสทรี) เปนศัพทที่ใชเรียกการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งเปนสามประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

• กรอบความรวมมือ ‘อาเซียน +3’ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อป 2540 ในชวงที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเผชิญกับวิกฤตการณทางการเงินที่เริ่มตนขึ้นจากประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมของปเดียวกัน โดยในเดือนธันวาคมของปนั้น ผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศไดพบกับผูนำของจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ที่มาเลเซีย เพื่อหารือกันและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันอยางกวางๆ เกี่ยวกับการรวมมือกันเพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางการเงินรวมถึงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในเอเชียตะวันออก และนับแตนั้นมา การประชุมระดับผูนำของประเทศสมาชิกอาเซียนกับผูนำของจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต หรือที่เรียกวา                  “การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3” ก็ถูกจัดขึ้นเปนประจำทุกปในชวงเดียวกันกับที่มีการประชุม-        สุดยอดอาเซียน

• ในโอกาสที่ไทย ในฐานะประธานอาเซียน เปนเจาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน                 ในป 2552 ไทยไดกำหนดใหจัด ‘การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3’ ในเดือนเมษายน โดยจะเปนการประชุมระดับผูนำของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ + 3 ครั้งที่ 12

• การที่อาเซียนสามารถดึงใหจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต เขารวมในกรอบความรวมมืออาเซียน + 3 ได ถือวามีความสำคัญมาก เพราะทั้งสามประเทศนั้น ลวนแตเปนประเทศที่มีศักยภาพในดานตางๆ และมีบทบาทในเวทีโลกมาก ในปจจุบัน กรอบอาเซียน + 3 ถือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนความรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก

• ความรวมมือในกรอบอาเซียน + 3 ครอบคลุมหลากหลายสาขาและมีความคืบหนาเปนลำดับ เชน (1) ความรวมมือดานการเงินเพื่อใหการกูยืมเงินระหวางกันในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปญหาการขาดสภาพคลองของเงินทุนสำรองระหวางประเทศ เชนเดียวกับที่ไทยเคยประสบปญหาเมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 (ความรวมมือนี้มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา ‘ขอริเริ่มเชียงใหม’ เนื่องจากลงนามกันที่เชียงใหมเมื่อป 2543) (2) การศึกษาความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก เพื่อเปนเครื่องมือขยายปริมาณการคาและการลงทุน รวมถึงการสรางอำนาจการตอรองและศักยภาพในการแขงขันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในเวทีเศรษฐกิจโลก (3) ความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน รวมถึงการจัดตั้งคลังสำรองขาวฉุกเฉินและการใชพลังงานทดแทน โดยในเรื่องความรวมมือดานการเงินและการสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนี้ จะเปนวาระที่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ที่          ไทยจะเปนเจาภาพในเดือนเมษายน 2552 หยิบยกขึ้นหารือเพื่อสรางความคืบหนาตอไปดวย

ที่มา:http://asean.jsforeign.com/3plus

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s